по ред
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕС В ИНТЕРНЕТ
ФОРМАТ
1
Описание на правомощията на Кмета на Община Ценово и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация
 
pdf
2
Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове
 
 
pdf
3.
Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Ценово
 
htm
4
Наименованието, адреса, електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация
 
 
htm
5
Правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите
 
pdf
6
Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
 
pdf
7
Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси
 
 
pdf
8
Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки
 
 
pdf
9
Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно-доклада и резултатите от обществено обсъждане
 
pdf
10
Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството
 
pdf
11
Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.
 
pdf
12
Подлежащата на публикуване информация по Закона противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
 
 
pdf
13
Административни услуги
pdf
14
Структура на общинската администрация
htm
15
Регистър на общинската собственост
htm
16
Проекти – реализирани и текущи
htm
17
Банкови сметки – кодове по видове плащания
htm
16
Друга информация определена със закон
htm