Нови образци на заявления на определени административни услуги от 16 юли 2019 година, приложими във всички общински администрации в страната

 

1

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

3

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

4

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

5

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
извън горските територии

6

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

7

Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

8

Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

9

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

10

Заявление за издаване на разрешение за строеж

11

Заявление за одобряване на подробен устройствен план

12

Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

13

Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

14

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

15

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

16

Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

17

Удостоверение за декларирани данни

18

Удостоверение за търпимост на строеж

19

Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство