Комплексни административни услуги (КАО)

Същност на комплексното административно обслужване /КАО/

“Комплексно административно обслужване” е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи - първични администратори на данни, независимо дали тази данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.  

Цели на комплексното административно обслужване /КАО/:

  - предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност; 
  - повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса; 
  - намаляване на административната тежест; 
  - намаляване на възможностите за корупционни практики.   

Принципи на комплексното административно обслужване /КАО/:

  • Събиране на данни по служебен път;
  • Еднократно събиране на данни;
  • Увеличаване на каналите на достъп до административни услуги;
  • Автоматизиране на процесите;  

Заявление за КАО /Образец/ - изтеглете тук 

Протокол за устно заявена услуга /Образец/ - изтеглете тук