Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 

- 4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

- 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

- 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

- 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

- 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

- 2016 Издаване на удостоверение за наследници

- 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

- 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

- 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

- 2033 Възстановяване или промяна на име

- 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

- 2036 Издаване на удостоверение за съпруг.а и родствени връзки

- 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

- 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

- 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

- 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

- 2053 Припознаване на дете

- 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

- 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

- 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

- 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

- 2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

- 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

- 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

- 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

- 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

- 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

- 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

- 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

- 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

- 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

- 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

- 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

- 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

- 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

- 2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

- 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

- Декларация по чл.9,ал.1 от Семейния кодекс

- Декларация по чл.9,ал.2 от Семейния кодекс

- Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация

- Декларация по чл.92, ал.6 от Закона за гражданската регистрация