Административни услуги Местни данъци и такси 

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.
  

Декларация по чл. 32, ал. 1 от закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата. 

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.
  
Декларация по чл.60 ал.3 от Наредба № 3 на ОбС-Ценово за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване.  
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.  

Тук може да направите Справка за задължения и плащания Местни Данъци и Такси >>