Административни услуги Местни данъци и такси 

- Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 от ДОПК)  
- Издаване на удостоверение за декларирани данни  
- Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство  
- Издаване на копие от подадена данъчна декларация  
- Предоставяне на данъчна и осигурителна информация  
- Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства  
- Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж  
- Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване  
- Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 
- Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци  
Искане за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11ДОПК  
Декларация по чл.14 от ЗМДТ   
- Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.  
- Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.  
- Декларация по чл.60 ал.3 от Наредба № 3 за 2023 г. на ОбС-Ценово за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване