Административно-технически услуги Устройство на територията

 - 1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

- 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

- 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

- 2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

- 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

- 2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

- 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение

- 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

- 2082 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

- 2083 Издаване на скица -виза за проучване и проектиране

- 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

- 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3

- 2112 Издаване на разрешение за строеж