Мотиви 

ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности”

Всяка българска община притежава своя собственост. Управлението на общинската собственост в Република България се извършва съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/. Той урежда обществените отношения по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост.
Недвижимата собственост на община Ценово, като община в селски район се състои в основната си част от имоти представляващи земеделска земя. Голяма част от тези земеделски земи са с начин на трайно ползване: гори, мери и пасища, които съгласно българското законодателство и своето естество са обявени за публична общинска собственост.
Изпълнението на решенията на общинския съвет свързани с управлението на общинската собственост е задължение и правомощие на кмета на общината  и управляваната от него общинска администрация. Погледнато от друга страна управлението на общинската собственост представлява стопанска дейност и като такава следва тя да носи приходи на собственика.
Съгласно ЗОС общината може да извършва стопанска дейност чрез търговски дружества с  общинска участие в капитала, чрез дружества по Закона за задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общината може да осъществява самостоятелна стопанска дейност и  чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.
По своята правна същност общинското предприятие представлява специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. То осъществява дейността си въз основа на правилник приет от общинския съвет. Правилникът определя предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Предприятието може да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението, както и по предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от общината, определени от общинския бюджет.
Предвид важното значение на общинските гори, мери и пасища, възможността за развитие на туризма и оказване на комунални услуги е необходимо да бъде създаден общинско предприятие за тяхното управление - законосъобразно, целесъобразно, прозрачно и добро, което да бъде в състояние да реализира приходи за общината.
Финансирането на предприятието съгласно разпоредбата на чл. 52 ал. 1 на ЗОС е от общински бюджет. Източниците, които ще осигурят необходимите приходи за финансиране на неговата дейност са определени от българското законодателство и са посочени в предлагания Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие  “Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности” с. Ценово.

- Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинското предприятие >>
- Финансова план-сметка >>