28.10.2020

ОБЯВА

   Със Заповед №РД-11/ 183 от 23.10.2020г., Заповед №РД-11/ 184 от 23.10.2020г., и Заповед №РД-11/ 185 от 23.10.2020г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за продажба на обекти общинска собственост намиращи се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/183>>   
Заповед №РД-11/184>>   
Заповед №РД-11/185>>