06.11.2020

ОБЯВА

    Със Заповед №РД-11/189 от 03.11.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 20 /двадесет/ години.

Заповед №РД-11/189>>