Изх. № 1236
02.08.2022 г. 

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на КП на имот пл.№ 454 кв. 15 по кадастралния план на с. Ценово, Община Ценово. Заинтересовани лица: наследниците на Петър Иванов Тодоров и Иван Тодоров Янков:

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ценово на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

  Марийка Петрова Илиева
  Ваньо Петров Иванов 
  Иван Георгиев Тодоров
  Милена Георгиева Петрова

             че със Заповед № 109/02.08.2022г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№ 454, кв.15, с. Ценово, общ. Ценово.

Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ на ул. “Цар Освободител”  № 66, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

 

На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Русенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.