25.08.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: временно преустановяване използването на автобусна спирка на път I-5 при км. 52+380 пред мотел „Формула“ 1 по посока Велико Търново – гара Бяла – гр. Бяла – Русе

Община Ценово Ви информира, че поради изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в Община Бяла“, подобект: „Сграда за туристическа инфраструктура“, подобект: „Транспортна връзка до сградата за туристическа инфраструктура“ за период от 28.08.2023 г. до 11.09.2023 г. временно се преустановява използването на автобусна спирка на път I-5 при км. 52+380 пред мотел „Формула“ 1 по посока Велико Търново – гара Бяла – гр. Бяла – Русе. За периода на преустановяване на гореспоменатата автобусна ще се използва съществуващата спирка в същата посока при км. 52+590, намираща се пред портала на завод „Модул“.