03.08.2022

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 -3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Складова база за съхранение на минерални торове“ АД, с. Долна Студена, общ. Ценово , обл. Русе

С оператор: „Бореалис Л. А. Т. България“ ЕООД, гр. София

С предмет на дейност: складиране на пакетиран тор амониев нитрат.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклада за безопасност е Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един ) месец, всеки работен ден в периода 03.08.2022г – 03.09.2022г. в сградата на Община Ценово на ул. „Цар Освободител“ № 66, етаж 2, стая 202, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община Ценово.

Лице за контакти: Рейхан Кямилова – гл. специалист ЕЧТ, тел. 0879543501, email: eco@tsenovo.bg