Изх. № 446
16.02.2023 г.  
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
          Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление вх. № 600/14.02.2023 год. от Михаил Георгиев Михнев  с внесен проект за одобряване на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор № 22277.50.35, местността „Стопански двор 1“ по КККР на с. Долна Студена, общ. Ценово.
В плана за застрояване е предвидено да се промени предназначението на имота с цел реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаичен парк и сгради с обществено-обслужващо, производствено и складово предназначение
В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

ПУП ПЗ >>