Изх.№ 951
17.06.2024 г.
  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ
 
Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-065/14.06.2024г. е одобрено задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешено изработване  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –  Изменение на план регулация на УПИ І-555 и ХІ-554 в кв. 44, с. Ценово, общ. Ценово.
 
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО