Изх. № 681
09.04.2024 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-042/08.04.2024г. е одобрено задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешено изработване  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ ХІІ-184, VІІ-184 и VІ-184 в кв. 11, село Новград, общ. Ценово.          

Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

Заповед за одобряване