08.11.2023 г.                                                                         
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Община Ценово, област Русе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабел средно напрежение за фотоволтаична централа с мощност до 2,5 МW в ПИ 78361.43.40 в местността „Стопански двор“ по КККР на село Ценово, общ. Ценово, обл. Русе, през следните имоти: 78361.30.81, 78361.43.32, 78361.43.34, 78361.43.393 – общинска публична собственост; 78361.30.680 – държавна публична собственост и 78361.43.370 - общинска частна собственост.   
 
Проектът за ПУП-ПП с подробно описание на имотите и сервитутите на засегнатите имоти е изложен за разглеждане в сградата на  общинска администрация - стая 304, ет. 3.
 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация - Ценово/ДВ бр.93/07.11.2023 г./.