Изх. № 219
18.01.2023г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, обявява на заинтересованите лица, че „НОРТ СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД –възложител, е предприела действия по процедиране на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на  кабел 20 kV за фотоволтаична централа изградена в ПИ 78361.43.36, местността „Стопански двор“  по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе“

ПУП – парцеларен план е изготвен съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Трасетата на кабелната линия преминават изцяло през имоти – общинска собственост, намиращи се в масиви, номерата, на които са описани подробно в приложените таблици – регистър по номера с указани сервитути и собственици на имотите.

Проектът за ПУП – ПП се намира в стая 304, ет. 3, отдел ТСУ при Община Ценово и може да бъде прегледан във всеки работен ден от седмицата. 

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат в тридесет дневен срок от датата на публикуването в Държавен вестник бр. 5 от 17.01.2023 г. да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация, с. Ценово.

 ОБЯВЛЕНИЕТО Е ЗАКАЧЕНО НА ТАБЛОТО НА 18.01.2023 г.

ПУП ПП >>