23.10.2023 г.

 ДО

 - Роси Маринов Димитров, носител на вещни права на ПИ 86, кв. 35, с. Караманово, община Ценово с адрес гр. Дряново, ул. Гурко № 11, ет.2, ап. 39,

Петя Иванова Ламбева, носител на вещни права на ПИ 86, кв. 35, с. Караманово, община Ценово с адрес гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий №30, вх. А, ет. 4, ап. 10

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18A, АЛ. 10 ОТ АПК

Уведомяваме Ви, че по искане на собственик Кметът на общината издаде Заповед № РД-11-133/15.09.2023г. за одобрен проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот с номер 86,  кв. 35, и нанасяне на две сгради в с. Караманово, община Ценово, област Русе. Планът е одобрен с  Решение  №61/26.04.2012г. на Общински съвет – Ценово.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта срещу документ за самоличност в
 - понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.
- четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.
 и да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНА ЦЕНОВО