Изх.№ 432
14.03.2024 г.

ДО

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Цветомир Петров, заместник - кмет РРИП

  

СЪОБЩЕНИЕ

 С настоящото, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК се съобщава, че със Заповед № РД-11-036/12.03.2024г. на Кмета на Община Ценово, на основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.3, чл. 124а,ал. 1 от ЗУТ и Решение по т.№ 1 от Протокол № 1 / 15.02.2024г. на ОЕСУТ при Община Ценово е одобрен:

Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в проектен имот с идентификатор № 78361.28.724, местността „Бикя“ по КККР  на с. Ценово, община Ценово, област Русе, заедно с довеждащ път, разрешен с Решение № 138 прието с Протокол № 20/29.12.2020г. на Общински съвет – Ценово.

За имота се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) с предназначение на имота „За ПСОВ и трафопост“.

С ПЗ се предвижда ново застрояване с ограничителни линии, които указват зоната на бъдещото застрояване и показатели на застрояване: Кинт 2,5,  Плътност 80%,  кота корниз - 10м,  озеленяване - 20%.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 14.03.2024г. на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и е публикувано на Интернет страницата на Община Ценово.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.       

Връчил съобщението: ………………
С. Начева, гл. специалист ТСУ и ОС

Пречиствателна станция