Изх. № 700
16.04.2024г.
 
Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 59, взето на заседание с Протокол № 9 от 27.03.2024г. на Общински съвет Ценово e одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура в землищата на селата  Ценово и Долна Студена, общ. Ценово – за довеждащи колектори, заустващ колектор до точка на заустване и водопровод до площадката на планираната пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) в част от ПИ 78361.28.351 (проектен имот с идентификатор 78361.28.724) по КККР на с. Ценово, област Русе.
 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 33 от 12.04.2024 г.) чрез Община Ценово пред Административния съд – Русе. Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
 
ОБЯВЛЕНИЕТО Е ЗАКАЧЕНО НА ТАБЛОТО НА 15.04.2024 г.
 
 ПУП-ПП в част от ПИ 78361.28.351 (проектен имот с идентификатор 78361.28.724)