Изх. № 842
22.05.2024г.
  
СЪОБЩЕНИЕ
 за издадена заповед за одобряване на проект за поправка на границите и нанасяне на четири сгради с техните площи за ПИ 265, кв. 19 по кадастралния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, с адрес: ул. Ангел Кънчев № 28
Община Ценово на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява
на следните заинтересувани лица:
ДО
Диана Милкова Калчева
гр. Клисура, общ. Карлово, обл. Пловдив

Атанас Милков Стилянов
гр. Русе, ул. „Гюргево“ № 3, вх. 2, ет. 4, ап.6

Мирослав Милков Стилянов
гр. Русе, ул. „Киев“ № 1, вх. 2, ет. 8, ап. 23

Йорданка Илиева Истакова
гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Дубровник“ № 17, ет. 13, ап. 79

Георги Йорданов Мартев
гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ № 14, вх. 2, ет. 3, ап. 305

Огнян Евлогиев Николов
гр. Бяла, ул. „Г.С. Раковски“ № 4, вх. 3, ет. 5, ап. 18

   че със Заповед № РД-11-059/21.05.2024г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с. Долна Студена, общ. Ценово за  поправка на границите и нанасяне на четири сгради с техните площи за ПИ 265, кв. 19 с адрес: ул. „Ангел Кънчев“ № 28.
Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ на ул. “Цар Освободител”  № 66, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.
 
На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Русенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.