Изх. № 304

21.02.2024 г.

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

             На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-026/20.02.2024г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 22277.50.3 и ПИ 22277.50.4 с предназначение „За фотоволтаична централа“ в местността „Стопански двор 1“ по КК и КР на с. Долна Студена, общ. Ценово.

         Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.

Заинтересованите лица, съгласно чл.131 от ЗУТ, могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.

Заповедта може да бъде разгледана на официалния сайт на Община Ценово – раздел „Проекти“ – Обяви ТСУ.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.

 ПУП-ПЗ в ПИ 50.3 И 50.4   
 
ПУП-ПЗ EЛ. СХЕМА