Изх. № 2051
03.11.2023 г.
                                                                         
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ
 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-161/03.11.2023г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и Изменение на регулационен план на урегулиран поземлен имот УПИ І в кв. 83 по плана на с. Новград, обл. Русе.
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.