Изх. № 336

27.02.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-032/26.02.2024г. е одобрено задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешено изработване на проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-41 и УПИ ІІ-42 в кв. 9 по плана на село Джулюница, обл. Русе.    

Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

 

Заповед за одобряване >>