Изх. № 1059
05.06.2023г.
Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на   кадастрален план за ПИ 74 в кв. 37 с. Долна Студена, общ. Ценово
СЪОБЩЕНИЕ
 Община Ценово на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:
Ø  Мита Христова Пашанкова с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Петър Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2 а
Ø  Русан Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Теменужка Здравкова Тодорова с. Долна Студена, ул. Родопи 2
Ø  Петър Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 9
Ø  Георги Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Родопи 1
Ø  Енчо Димитров Енчев с. Пиперково, ул. Бузлуджа 13
Ø  Тодор Тодоров Филипов с. Долна Студена, ул. Хан Аспарух  57
Ø  Красимира Тодорова Филипова с. Караманово, ул. Невен 10
Ø  Митка Тодорова Филипова с. Долна Студена, ул. Димчо Дебелянов 9
Ø  Тихомир Димитров Семов с. Долна Студена, ул. Васил Левски 12
Ø  Христо Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Родина 4
Ø  Валентин Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 12
 
     че със Заповед № РД-11-083/02.06.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастрален план за ПИ 74 в кв. 37 с. Долна Студена, общ. Ценово.
 
    Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ на ул. “Цар Освободител”  № 66, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч. 
 
    На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Русенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.