Изх. № 604
13.03.2023 г.              
 
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
 
- ОБЩИНА ЦЕНОВО
- ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РУСЕ
- „АГРОБЛОК“ ЕООД
  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-051/13.03.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор № 22277.50.35, местността „Стопански двор 1“ по КККР на с. Долна Студена, общ. Ценово.
В плана за застрояване е предвидено да се промени предназначението на имота с цел реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаичен парк и сгради с обществено-обслужващо, производствено и складово предназначение.
Същият се намират в административната сграда на Община Ценово ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
  Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПУП ПЗ