Изх.№ 710
23.03.2023 г.                                                                  
ДО
Евелина Димитрова Георгиева, носител на вещни права на ПИ 359, кв. 37, с. Белцов, общ. Ценово
Тихомир Атанасов Трифонов, носител на вещни права ПИ 360, кв. 37,  с. Белцов общ. Ценово
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Ценово – ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст. 304  е изложен проект за Изменение на план регулация на УПИ: ІХ-359, Х-359, ХІ-359 и ХІІ-360 в новопроектирани УПИ ІХ-359, Х-359 и ХІІ-360 в кв. 37, с. Белцов, общ. Ценово.
На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба всеки работен ден 
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на Община Ценово с приложени  документи, доказващи собствеността.
Връчил съобщението
С. Начева, гл. спец. ТСУ и ОС