Уважаеми съграждани!

    На основание Наредба № 1 и Наредба № 5 на Общински съвет Ценово, всички жители на Общината са длъжни:

1. Да изхвърлят битови отпадъци само в определените за целта контейнери.

2. Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън контейнерите, да затварят капаците, да осигуряват поддържането на чистотата около съдовете и да не допускат запалването им.

3. Да почистват редовно, в това число и от сняг, прилежащите части към сградите, дворните места и други терени, в които живеят или стопанисват.

4. Да заплащат таксите за битови отпадъци.
 
5. Да се грижат и да съдействат за опазване на съдовете за битови отпадъци.

      Жителите на Община Ценово  нямат право:

1.Да изхвърлят в съдовете за смет строителни, промишлени, растителни, животински отпадъци и трупове на животни.

2.Да изхвърлят земна пръст или тежки предмети в контейнерите. Това довежда до невъзможност товаро- подемното устройство на сметоизвозващата машина да повдигне контейнера.
     
3.Да изхвърлят  жар и горящи предмети в контейнерите.

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАБРАНАТА КОНТЕЙНЕРИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗХВЪРЛЯНИ.

При нарушение на някои от горепосочените забрани, носите наказателна и административна отговорност!
                                                                                     
                                                                                  
С уважение,                                            

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово