30.09.2013

Изтече осмия месец от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома” в Община Ценово с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 12 месеца. Бюджетът на проекта е 188 067,47 лв., от който към 30.09.2013 г. са изразходвани 70 105,21 лв.
Проектът се осъществява успешно на територията на цялата Община Ценово – селата Ценово, Долна Студена, Белцов, Новград, Беляново, Джулюница, Кривина, Караманово и Пиперково.
Основаната цел на проекта е: Осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Проектът обхваща следните целеви групи:

 • Лица в т. ч. и деца с тройни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Към 30.09.2013 г. в „Звеното за услуги в домашна среда” са назначени 1 сътрудник, социални дейности, който подпомага работата на звеното и 30 домашни санитари, които работят на осем часа и предоставят почасови услуги на двама или повече потребители.
От началото на предоставянето на услугите до сега потребители на почасовите услуги са били 87 лица - лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Към 30.09.2013 г. потребители на услугата „Домашен санитар” са 77 лица, които са разпределени по населените места, както следва:

 • В село Белцов – 5 потребители;
 • В село Беляново – 7 потребители;
 • В село Долна Студена- 14 потребители;
 • В село Джулюница – 2 потребители;
 • В село Караманово – 7 потребители;
 • В село Новград – 16 потребители;
 • В село Пиперково – 8 потребители;
 • В село Ценово – 18 потребители.

За почасовите услуги потребителите заплащат такса съгласно чл. 78а от Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, изменена с Решение № 96 от 28.06.2012 г. на Общински съвет – Ценово. Към 30.09.2013 г. събраните потребителски такси са в размер на 6 816,50 лв. 
Всички домашни санитари са преминали въвеждащо обучение за предоставяне на почасови услуги на потребителите, като през месец октомври 2013 г. ще преминат и надграждащо обучение.