23.02.2024
 
ОБЯВА
 
От 01.03.2024 г. до 10.03.2024 г. в деловодството на Община Ценово ще се приемат документи за участие в разпределението на пасища и мери общинска собственост. Пасищата и мерите ще се разпределят между правоимащите, които притежават животновъдни обекти регистрирани в ИИС на БАБХ съобразно броя и вида на регистрираните животни.
Документите за участие могат да се изтеглят от сайта на Община Ценово или да се получат в стая 206, която се намира в административната сграда на общината.
 
Обява >>  
Списък на пасищата и мерите за индивидуално ползване >>   
Образец >>  
Заявление >>  
Приложение 1 >>  
Декларация образец >>   
Декларация за разрешение  за ползване на лични данни >>