22.04.2016 

„Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 
Работна среща за консултиране с местната общност проекта на Стратегия за 
Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“

За участие работната среща са поканени представители, заинтересовани от прилагането на подхода ВОМР на територията на община Ценово 

ПОКАНА 1 ден - 26.04.2016 - представители на нестопанския сектор 

ПОКАНА  2 ден - 27.04.2016 - представители на стопанския сектор 

ПОКАНА 3 ден - 28.04.2016 - представители на публичния сектор