24.01.2023

О Б Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ЗА
ПРОДАЖБА НА ОБЕКТ
 СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

На  основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с изпълнението на  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. приета с Решение № 267 по протокол № 38 от 23.02.2022 г. на Общински съвет Ценово, Решение № 376 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол № 54/29.12.2022 г., чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51, ал. 1 от Наредба № 2 за общинската собственост

 ОБЯВА:

 Откривам процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост:

            Обект I.  УПИ III-512, в кв. 81, находящ се на ул. „Възраждане“ № 1, в село Новград, Община Ценово, област Русе, който е отреден „За предимно производствена дейност“, с площ от 10 000 кв.м.

Обява >>  
Заповед >>  
Тръжни документи >>