На основание заповед РД – 11 – 064 от 09.07.2013 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 25 /двадесет и пет /години  на следните недвижими имоти общинска собственост: овощна градина  и ниви за създаване на трайни насаждения, представляващи изоставени и необработваеми площи.      

             Землището на с. ЦеновоИмот №


Площ дка.


Категория


Местност 


НТП

 


Първоначална цена на дка.


024001


70.786


ІV


Кайнака


овощна градина


40 лв.

 

            Землище с. Джулюница  Имот №


Площ дка.


Категория


Местност 


НТП

 


Първоначална цена на дка.


020001


117.831


VІІ


Балар баир


нива


20 лв.

 

            Землище с. БелцовИмот №


Площ дка.


Категория


Местност 


НТП

 


Първоначална цена на дка.


000180


42.188


ІV


Арматлука


нива


20 лв.

            Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване. Оглед на обектите се извършва в работните дни  от 8.00 часа до 17.00 часа преди деня на провеждане на търга. Срок за приемане на заявления за участие е всеки  работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа  до 24.07.2013 г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово. Тръжната процедура ще се проведе на 25.07.2013г. от 11.00 часа в зала 302 на сграда на Община Ценово. Тръжна процедура да се проведе при спазване на нормите на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24. С настоящата заповед утвърждавам задължителните за участие тръжни книжа. Цената на тръжните документи е 30 лв.   /тридесет лева/ и се закупува от касата на Община Ценово. Минималното предложение за годишна арендна вноска за имот № 024001 е в размер 40 лева на декар , за имот № 020001 е в размер на 20 лева на декар  и имот № 000180 е в размер на 20 лева  на декар. Определям в настоящата тръжна процедура, за всеки имот да се участва по отделно. Размерът на депозита за участие – 10% върху първоначалната тръжна цена, платим в касата на Община Ценово до 17.00 часа на деня предхождащ търга или по банков път – Централна Кооперативна Банка АД – гр. Русе, офис Ценово, IBAN : BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF. Допускат се до участие в тръжната процедура всички лица, които нямат задължения към Община Ценово. 30.07.2013г. определям, като дата за повторно провеждане на търга при същите условия и часa и www.tsenovo.eu