24.09.2021

ОБЯВА
  На основание Заповед РД-11 - 104  от 17.09.2021 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
 
Заповед РД-11 - 104 >> 
Документация >>