20.03.2019

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, вече осми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Общата допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца. 

След проведена процедура по ЗОП, Община Ценово предстои да сключи договор с външен изпълнител за разработване на една обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместното трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка. В същото време, Общината продължава провеждането на публичната процедура за избор външен изпълнител за доставка на 1 бр. специализиран автомобил с висока проходимост, за работа при тежки терени с интервеционно оборудване. 

На 19 март 2019 г. в Комуна Гряка (Румъния) се проведе третата работна среща между съвместния екип за управление и изпълнение на проекта, включващ представители на тримата партньори – Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка. Обсъден беше напредъка по изпълнението на дейностите по проекта и по-конкретно напредъка на предложението за промяна на Договора за безвъзмездна финансова помощ, касаещо специализираното оборудване, което Комуна Гряка трябва да закупи в рамките на проекта. От срещата беше заключено, че изпълнението на проекта върви по график.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.