28.07.2015 

ПРОТОКОЛ
За извърщена проверка 
Изготвен на основание §16, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби
към ЗИД на ЗГР и на основание Заповед на Кмета на Община Ценово 
№РД-11-106/22.07.2015г.»  
протокол »