26.04.2022

ПРОТОКОЛ

От 26.04.2022г. от 09:00 часа на основание Заповед с № 069 от 07.04.2022г. комисия от Община Ценово, се събра и разгледа заявленията подадени по реда на чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, от правоимащи лица, собственици на регистрирани животновъдни обекти на територията на с. Караманово, община Ценово като определи броя на притежаваните от всеки Заявител животински единици и съответно разпредели полагащите им се пасища и мери. 

Протокол Караманово >>