25.05.2023
П Р О Т О К О Л
Днес 25.05.2023г. на основание Заповед № 123 от 17.05.2023год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№1837/16.05.2023г., от Евелина *** Георгиева с ЕГН **********от гр. Бяла, община Бяла, област Русе, ул.“Иларион Драгостинов“№59
 В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Кабел  ниско напрежение от електромерно табло – ТП „Т-1 Белцов“ до ФЕЦ 30kW“, разположена  в УПИ X-359, кв.37 по плана на с. Белцов, община Ценово, област Русе с адрес ул.“Кирил и Методий“№16, комисия в състав:
 
Председател:
1. арх. Георги Тонев – главен архитект на община Ценово
 
Членове:
1. Инж. Радка Настева – главен инженер на община Ценово;
2. Александър Йорданов – специалист ТСУ при Община Ценово;
3. Силвия Начева – главен специалист ТСУ и ОС;
4. Иван Иванов – главен специалист ОС
 КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
П Р О Т О К О Л  >>