Общински стратегии

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ценово 2017-2019г

 

Стратегия за управление не общинската собственост на Община Ценово за периода 2008 - 2011
Приета с Решение № 148 по Протокол № 22/27.10.2008 г.
 
ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегията за управлението на общинската собственост на Община Ценово за периода 2008 - 2011 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост на базата на задълбочен и всестранен анализ на състоянието по
управлението и разпореждането на общинската собственост. Изведени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, очертани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Съгласно Закона за общинската собственост (ЗОС) общинската собственост се разделя на публична и частна. Публична общинска собственост са - местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи; сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение; мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община; водни обекти и водностопански съоръжения и системи; общински гори. Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост. В това число влизат - общински сгради, включващи общински жилища, ателиета и гаражи; поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти и общински земеделски земи.
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, апортиране в капитала на търговски дружества, както и по друг начин, определен в закон. Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност. Възможна е промяна на правния режим на общинската собственост чрез преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно. Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за частна общинска собственост.
Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване. За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят. След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в регистъра за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост. Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.

 

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015)

Резюме

Общинската стратегия за развитието на социалните услути в община Ценово (2010 – 2015) е разработена като неразделна част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2005 – 2015) и беше представена за обсъждане и одобрение в Общински съвет Ценово.
Създаването на тази стратегия бе инициирано в рамките на проект „Планиране и усъвършенстване на социалните услуги на областно ниво”, изпълняван от УНИЦЕФ, Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане с финансовата подкрепа на Правителството на Кралство Холандия. Целта на Проекта бе да се създаде цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво като по този начин се постигне повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз.
Обхват. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности на територията на общината, с акцент към малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск. Стратегията проектира развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи.
Визия. Разработването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община Ценово изразява стремежа за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигането на тези цели общинската стратегия предвижда развиването на модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.
Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Чрез общинската стратегия Община Ценово се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в община Ценово, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.
Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са изведени въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и оценка на потребностите на рисковите групи в община Ценово, а именно: