30.12.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ КЪМ 30.12.2016 г.

От 01.02.2016 г. в Община Ценово се реализира Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0234-С001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Продължителността на проекта е 20 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги са 18 месеца. Бюджета на проекта е на обща стойност 479 973,27 лева, от който финансиране от ЕСФ 407 977,27 лева и национално съфинасиране 71 996,00 лева. Към 30.12.2016 г. са изразходвани 202 823,73 лева. Получено е авансово плащане в размер на 95 994,65 лв.Към 30.12.2016 г. са подадени 2 бр. искане за междинно плащане на стойност 153 708,50 лв., които са верифицирани. Към 30.12.2016 г. от Министерство на труда и социалната политика е получен трансфер в размер на 80 448,95 лв.
Проектът се осъществява на територията на цялата Община Ценово – селата Ценово, Долна Студена, Белцов, Новград, Беляново, Джулюница, Кривина, Караманово и Пиперково.
Основната цел на проекта е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Всички дейности са пряко насочени към подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от Община Ценово, чрез получаване на достъп до интегрирани социални услуги в общността или в домашна среда.
Проектът обхваща следните целеви групи:
• Хора с увреждания и техните семейства;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
В офиса на Проекта бяха приети общо 267 заявления от кандидат потребители на почасовите услуги. Изготвени са 267 оценки на потребностите от наетите за целта социални работници. Приети са 2 заявления от кандидати за сътрудник, социални дейности и 104 заявления от кандидати за лични асистенти/домашни помощници. След проведената конкурсна процедура, всички одобрени кандидати, които не са преминали обучение по сходни програми и проекти, преминаха въвеждащо обучение.
В хода на реализация на проектните дейности бе проведена супервизия на персонала на Звеното за услуги в домашна среда, предоставящ почасовите социални услуги. За усъвършенстване на уменията и компетентностите им бе проведено и надграждащо обучение.
От 01.04.2016 г. до момента са сключени трудови договори с 1 сътрудник, социални дейности, който да подпомага работата на Звеното за услуги в домашна среда, с 21 лични асистенти и 39 домашни помощници на пълен и непълен работен ден за предоставяне на почасови услуги на потребителите от целевите групи. Към 30.12.2016 г. наетите лица са 1 сътрудник, социални дейности, 17 лични асистенти и 34 домашни помощници.
От 01.04.2016 г. до момента потребители на услугата „Личен асистент“ са били 36 лица, потребители на услугата „Домашен помощник“ са били 102 лица, психологическа подкрепа са получили 46 лица, здравни услуги – 37 лица и рехабилитационни – 14 лица. Към 30.12.2016 г. потребители на „Личен асистент“ са 28 лица, потребители на „Домашен помощник“ са 90 лица, психологическа подкрепа получават 39 лица, здравни услуги – 34 лица и рехабилитационни – 10 лица.
С реализирането на проектните дейности на потребителите от целевите групи е създадена реалната възможност да преодолеят на затрудненията си в ежедневието си, като им се оказва помощ при: почистване на обитаваните от тях помещения, пране; помощ при приготвяне на храна; пазаруване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост; придружаване до личен лекар или здравно заведение, придружаване при разходка; помощ при приемане на медикаменти, заплащане на различни сметки, данъци и такси със средства на потребителя; през зимния период - помощ при палене на печка за отопление и осигуряване на пътеки, психологическа мотивация и консултиране, рехабилитационни, медицински услуги и др. Услугите се предоставят по предварително изготвени с участието на потребителите планове, които са актуализирани след изтичане на шестмесечния период от предоставянето им, както и при всяка настъпила промяна в обстоятелствата.
Ежемесечно се извършва мониторинг на качеството на предоставяните услуги чрез посещения в домовете на потребителите.

30.12.2016 г. От Екипа на Проекта в община Ценово

Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
Договор № BG05M9OP001-2.002-0234-C001 
Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово”