25.07.2022

ОБЯВА

На основание Заповед №РД–11–101 от 25.07.2022г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

Поземлен имот с идентификатор 20849.14.67,  находящ се в землището на село Джулюница, Община Ценово, област Русе, местност „Крайния Трап“, Категория земя – IV, начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска,  целият с площ 15788 кв.м., актуван с АЧОС № 2908/07.04.2021г.

Обява>>  
Заповед №РД-11/101>>  
Тр. документация>>