ОБЯВА

            На основание Заповед № РД- 11- 100   от 06.12.2012г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години за създаване на трайни насаждения на следните изоставени или неизползваеми земеделски земи  общинска частна собственост:

Имот

Площ в дка

Категория

Местност

НТП

землище с. Белцов

000180

42.188

ІV

Арматлука

нива

землище с. Пиперково

097001

49.041

V

Совата

полска култура

землище с. Долна Студена

000001

2.704

ІІІ

Край село

нива

000003

0.545

ІІІ

Край село

нива

000005

2.290

ІІІ

Край село

нива

000011

2.412

ІІІ

Край село

нива

000012

0.446

ІІІ

Край село

нива

000017

0.611

ІІІ

Край село

нива

000023

0.532

ІІІ

Край село

нива

000027

5.625

ІІІ

Край село

нива

000030

4.916

ІІІ

Край село

нива

000093

6.232

ІІІ

Край село

нива

1. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.
2. Оглед на обекта се извършва в работните дни до провеждане на търга.
3. Срокът за приемане на заявления за участие е всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30 часа от 07.12 2012 г. до 20.12.2012г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово.
4. Тръжната процедура ще се проведе на 21.12.2012 г. от 11.00 в зала 302 на сградата на Община Ценово.
5. Тръжната процедура ще се проведе при спазване на нормите на Наредба №2 за общинската собственост.
6. Съдържание на тръжната документация:
-   акт за общинска собственост
-   заявление за участие
-   декларация по образец
- декларация, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност или ликвидация
- удостоверение от данъчна служба МДТ при Община Ценово за липса на задължения
- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато участва пълномощник
- финансов документ за закупена тръжна документация
- финансов документ за внесен депозит
7. Цената на тръжните документация е 30 лв. /тридесет лева/ и се закупува от касата на Община Ценово.
8. Минималното предложение за годишна арендна вноска е 20 лв. /двадесет лева/ на декар.
9. В настоящата тръжна процедура, за всеки имот се участва по отделно, с едно заявление и комплект тръжна документация.
10. Размер на депозита за участие – 10% върху първоначалната тръжна цена, които следва да бъдат платени до 16.30 часа на 20.12.2012 г. в касата на Общината или по банков път – Централна Кооперативна Банка АД – гр. Русе, офис Ценово, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF.      
11. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена.
12. Допускат се до участие в тръжната процедура всички лица, които нямат задължения към Община Ценово.
13. 28.12.2012г. определям, като дата за повторно провеждане на търга.
14. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. 206, тел. 08122/25-10,  вътр. 24.