29.09.2017

ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

  

На 30.09.2017 г. приключва изпълнението на дейностите по Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0234-С001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Прочети цялата статия  
Заключителна конференция