На 29.02.2016 г. в Община Ценово приключи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи ”. Продължителността на проекта е 13 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги бе 10 месеца. Успешно се реализира основна цел на проекта: Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. За потребители на социалната услуга „Личен асистент” бяха включени: хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица.
За периода на предоставянето на почасовите услуги от 19.05.2015 г. до 29.02.2016 г. включително 26 лични асистенти предоставяха услуги за лична помощ, комунално битови дейности и социално включване на 26 потребители, в т. ч. на 5 деца с увреждания. Потребителите на услугата „Личен асистент“ бяха разпределени по села, както следва:
В село Беляново – 1 потребител;
В село Джулюница – 1 потребител;
В село Долна Студена- 1 потребител;
В село Караманово – 5 потребители, в т. ч. 3 деца;
В село Кривина – 4 потребители;
В село Новград – 4 потребители, в т. ч 1 дете;
В село Пиперково – 2 потребители;
В село Ценово – 8 потребители, в т. ч. 1 дете.
Всички лични асистенти преминаха въвеждащо и поддържащо обучение за предоставяне на почасови услуги на потребителите и усъвършенстване на уменията им при обгрижване на възрастни хора и лица/деца с увреждания.
Във връзка с изпълнение на Дейност 6 по проект „Нови възможности за грижа“, Община Ценово в качеството си на партньор по реализацията на проекта на местно ниво, създаде необходимата организация и проведе от 15.02.2016 г. до 17.02.2016 г. супервизия на наетите лични асистенти.  Предварително се координираха действията за провеждането на супервизията с определеният със Заповед на Зам. Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане супервизор от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бяла. Целта на супервизията бе насочване и оказване на професионална подкрепа на практикуващите лични асистенти, за справяне с проблеми от по - сложен характер при възникнали ситуации с потребители.
В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа” в Община Ценово с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на социалната услуга „личен асистент“ от 01.02.2016 г. бяха наети 2 медицински фелдшера и 2 медицински сестри. Те проследяваха жизнените показатели на потребителите, даваха съвети за хигиенно диетичния режим и други дейности в рамките на своята компетентност. 
За отчитане на качеството на социалните услуги и изпълнението на индивидуалните планове на потребителите ежемесечно се извършваше мониторинг на услугите в домовете на потребителите. 

29.02.2016 г. От екипа на проекта в община Ценово