30.09.2016

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПРОДЪЛЖАВА 

Осем месеца успешно се реализира Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0234-С001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Прочети цялата статия >>