30.03.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на т.1.1 Отдаване под наем или аренда на земеделска земя  от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

цялото предложение >>   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 >>