25.11.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План-Сметка и определяне на размера на "Такса за битови отпадъци" за 2021г.  

Цялото предложение >>