ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе 

Относно:.допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. с т. 1.1.1 отдаване под наем на пасища и мери собственост на Община Ценово 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА , 

На територията на община Ценово се намират 25806.184 дка пасища и мери, които на този етап не са използвани в полза на Община Ценово и животновъдите. Община Ценово предлага да предостави под наем този немалък потенциал и по този начин да увеличи собствените си приходи и гарантира дейността на животновъдите работещи на територията на общината.     
Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 2 от правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на уважавания. Общински съвет, следния проект за 

РЕШЕНИЕ 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, ал. 9; и чл. 11, ал. 1  от Закона за общинската собственост във връзка с чл.11, ал.1, ал.2, чл. 14, ал. 1 от Наредба 2 за общинската собственост на община Ценово и чл.3, ал.1, т. 8 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово

РЕШИ:

  1. Извършва промяна, като допълва  годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г. като създава нова :

т. 1.1.1 Отдаване под наем на пасища и мери собственост на Община Ценово.

целият текст >>