18.01.2023

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 

 

 ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. - 31.12.2023г.

Проект на гадишната програма>>