09.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: Коригиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Цялото предложение >>